KẾ HOẠCH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM LẦN 2 ĐỐI VỚI GV VÀ HS

QQQQ

  PHßng GD&ĐT ViÖt Yªn          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH quang chÂU                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
  

 

          Số:     /KH-THQC                             Quang Châu, ngày     tháng 01 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh toàn trường ngày 21,22/01/2022

 
 

 

          Căn cứ tình hình dích bệnh diễn biến phức tạp trong nhà trường hiện nay;

          Trường tiểu học Quang Châu, xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh toàn trường như sau:

1. Số lớp, số học sinh và đội ngũ GV

Tổng số: 35 lớp, 1204 học sinh

Tổng số 51 đ/c cán bộ GV, nhân viên, có 22 đ/c giáo viên ở Bắc Ninh

Khu trung tâm: 24 lớp với 855 học sinh

Khu Quang Biểu có 11 lớp với 349 học sinh

2. Kế hoạch cụ thể như sau:

Sáng ngày 21/01/2022 (thứ 6): tổ chức lấy mẫu khu Trung tâm: 7h30’ (đối tượng tất cả F1 của 7 lớp: 1C, 1D, 2A, 3D, 4C, 4D, 5C, 1 số HS lớp khác đi xe lôi cùng với HS F0 Ngô Minh Ngọc ĐN2: 1A: 1HS; 1B: 4 HS; 1E: 1 HS; 2B: 1 HS; 2C:1HS; 3B: 1 HS; 3E: 1 HS; 4A: 1 HS; 4B: 1 HS) và 7 đ/c GVCN có HS trong đối tượng F0. Tổng số: 255 người.

Khung giờ PHHS đưa con đến trường như sau:

7h30’: HS F1 Khối 1: 69HS

8h30’: HS F1 Khối 2: 34HS, khối 4: 76HS

9h30’: HS F1 Khối 3: 32 HS, Khối 5: 32HS

GV tham gia lấy mẫu: chia 2 địa điểm

Địa điểm 1: Khu vực phòng bảo vệ: Đ/c Nhung (Tổ trưởng), Phúc, Mai và GVCN các lớp (Xét nghiệm lớp 1C, 1D, 3D, 4D, (1A: 1HS; 1B: 4 HS; 1E: 1 HS; 3B: 1 HS; 3E: 1 HS).

Địa điểm 2: Khu vực sảnh lớp 2D: Đ/c Quyên (Tổ trưởng), Hương TA, Liên và các đ/c GVCN  các lớp (Xét nghiệm:  2A, 4C, 5C (2B: 1 HS; 2C:1 HS; 4A: 1 HS; 4B: 1 HS).

Chiều ngày 21/01/2022 (Thứ 6): 14h, xét nghiệm đối tượng HS khối 4,5 không phải là F1, cụ thể:

Khối 4: 117 HS

Khối 5: 96 HS

Nhung (TT)

Quyên (TT)

Mai T.A (TP)

 Hương TA  (TP)

Phúc

Liên

GV khối 4

GV khối 5

Địa điểm XN: Khu vực cổng trường

Địa điểm XN: Khu vực sảnh 2D

Ngày 22/01/2022 (thứ 7), tổ chức lấy mẫu khu Trung tâm: 7h30’, xét nghiệm đối tượng HS khối 1,2,3 không phải là F1, cụ thể:

Khối 1 : 106

Khối 2:  150

Khối 3: 135

 

Hương TA  (TT)

Nhung (TT)

Quyên (TT)

 

Phúc (TP)

Mai T.A (TP)

 Nguyệt (TP)

 

GV khối 1

Liên

Loan

 

 

GV Khối 2

GV Khối 3

 

Địa điểm XN: Khu vực cổng trường

Địa điểm XN: Khu vực sảnh 2D

Địa điểm XN: Khu vực sảnh 1B

 

Các đ/c GV còn lại làm công tác Tự đánh giá tại văn phòng nhà trường.

GV Khu Quang biểu bồi dưỡng HS yếu, còn lại lao động cắt cây, trồng cây.

Ngày 24/01/2022, tổ chức lấy mẫu khu Quang biểu: 7h30’ gồm 11 lớp 349 học sinh.

Phân công phụ trách: GV chủ nhiệm có trách nhiệm lớp nào lấy mẫu cho lớp đó, nhận vật tư thiết bị từ đ/c Nhung ; Đ/c Nhung phụ trách. Đ/c Long, Hoa hỗ trợ.

Phân công cụ thể như sau:

HS Khu Trung tâm

Thời gian xét nghiệm: 7h30’ Sáng thứ 6 ngày 21/01/2022

Chiều thứ 6: Xét nghiệm đối tượng HS không phải là F1: khối 4,5.

Sáng thứ 7, xét nghiệm đối tượng HS không phải là F1: khối 1,2,3.

GV lớp nào test cùng với HS lớp đó, lớp nào dư học sinh có thể gộp 6.

(GV có mặt từ đầu giờ để ghi danh sách để ghi tên HS và nhận kist test từ đ/c Nhung).

Chuẩn bị:

Kê 3 bàn ở các vị trí khác nhau,  xếp ghế ngồi đủ cho HS ngồi ở mỗi khu vực, nhóm trưởng phân công kê bàn, ghế, chuẩn bị túi đựng rác, nước sát khuẩn, trang phục bảo hộ.

                                                                                    HIỆU TR­ëng

Nơi nhận:

  - UBND xã (để báo cáo);

    - Lưu VT.