KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 3 NĂM HỌC 2022-2023

QQQ

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG CHÂU
 
Số:  …/KH-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Quang Châu, ngày     tháng  01  năm 2022

 

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 3

Năm học 2022-2023

 
 Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 26/02/2020 của ủy ban nhân dân Huyện Việt Yên về triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, cấp tiểu học; Kế hoạch số …/KH-TH ngày 06/10/2020 của Trường Tiểu học Quang Châu về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
Trường Tiểu học Quang Châu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) áp dụng với lớp 3 năm học 2020-2021 với những nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT mới theo lộ trình quy định; xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xây dựng lộ trình chuẩn bị thực hiện CTGDPT phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.
2. Tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT, CTGDPT đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, cha mẹ học sinh và cộng đồng.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Đẩy mạnh truyền thông về đổi mới CTGDPT
- Hình thức tuyên truyền: trong các cuộc họp, đưa tin trên Website, niêm yết tại bảng tin nhà trường.
- Nội dung tuyên truyền: Các văn bản chỉ đạo của các cấp về đổi mới CTGDPT; nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng xã hội về CTGDPT mới.
2. Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT
- Tổ chức rà soát hiện trạng, nhu cầu giáo viên, nhân viên từng khối lớp và từng môn học theo lộ trình thực hiện CTGDPT, từ đó xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có thực hiện CTGDPT 2018 vào bố trí dạy lớp 3 năm học 2020-2021.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; tạo điều kiện bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn, đảm bảo chất lượng.
- Xác định đối tượng, số lượng cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch của nhà trường theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến, đảm bảo 100% giáo viên được phân công dạy CTGDPT mới hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước khi áp dụng ở trường, lớp.
- Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn chuyên môn do các cấp tổ chức.
- Tổ chức cho giáo viên tiếp tục nghiên cứu, trao đổi về chương trình giáo dục phổ thông mới trong các tiết sinh hoạt chuyên môn.
3. Sắp xếp, quy hoạch mạng lưới lớp học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để thực hiện CTGDPT
- Dự kiến sắp xếp lớp học theo lộ trình thực hiện CTGDPT mới phù hợp với số phòng học hiện có của nhà trường.
- Trích nguồn kinh phí của nhà trường và tích cực xã hội hóa vận động tài trợ để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu, phục vụ cho chương trình GDPT 2018 đạt hiệu quả tốt.
- Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có, đánh giá thực trạng của các trang thiết bị; đối chiếu với các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy định để từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm. Ưu tiên đầu tư phòng học đảm bảo một lớp/phòng học để triển khai dạy học 02 buổi/ngày đối với lớp 3 và tăng buổi với các khối lớp khác;
- Rà soát, đầu tư và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.
4. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương
- Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, truyền thống, địa lý kinh tế, hướng nghiệp, chính trị - xã hội và môi trường của địa phương.
- Giảng dạy hiệu quả bộ tài liệu Lịch sử địa phương và bộ tài liệu Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Giai đoạn 01: (tháng 3/2022)
- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên thực hiện CTGDPT phù hợp.
- Tổ chức rà soát, đề xuất đầu tư thiết bị dạy học theo CTGDPT mới.
- Tổ chức nghiên cứu, thảo luận nội dung CTGDPT.
2. Giai đoạn 02: (Từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022)
- Tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023, đánh giá ưu điểm hạn chế của từng bộ sách (100% giáo viên tham gia và cho ý kiến). Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ HS về bộ sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023 (Hướng dẫn phụ huynh đăng nhập đường dẫn).
- Tuyên truyền tới 100% cha mẹ HS bằng các hình thức: Tại cuộc họp cha mẹ HS cuối kỳ 1 và cuối năm học 2022-2023; đăng tải chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trên Website của trường.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 3 theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; chú trọng đến n hững giáo viên dạy lớp 3 và lớp 3.
- Tiếp nhận các thiết bị dạy học được đầu tư.
- Mua sắm bổ sung thêm thết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của CTGDPT mới.
3. Giai đoạn 03: (Từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2022)
- Triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 3.
- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức bồi dưỡng giáo viên lớp 3 theo chương trình của bộ trên mạng Internet cho giáo viên đại trà dạy lớp 3 kể cả giáo viên dự phòng theo chỉ đạo của PGD,
- Tổ chức rà soát, đề xuất đầu tư thiết bị dạy học theo CTGDPT mới. Vận động tài trợ và trích ngân sách nhà trường để mua ti vi, đầu chiếu phục vụ cho CTGDPT.
- Tổ chức nghiên cứu, thảo luận nội dung, phương pháp dạy các môn học, tổ chức chuyên đề dạy học lớp 3 CTGDPT.
- Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 3 theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; chú trọng đến n hững giáo viên dạy lớp 3, thường xuyên dự giờ góp ý cho các tiết dạy tập trung vào việc lĩnh hội kiến thức và kỹ năng của học sinh. Hình thức tổ chức dạy học cùa giáo viên.
- Tiếp nhận các thiết bị dạy học được đầu tư.
- Mua sắm bổ sung thêm thết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của CTGDPT mới.
- Báo cáo, đánh giá quá trình triển khai thực hiện CTGDPT vào cuối năm học 2020 - 2021.
4. Giai đoạn 04: (Từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022)
- Tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023, đánh giá ưu điểm hạn chế của từng bộ sách (100% giáo viên tham gia và cho ý kiến). Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ HS về bộ sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023 (Hướng dẫn phụ huynh đăng nhập đường dẫn).
- Tiếp tục triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 3; triển khai áp dụng cho lớp 3.
- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.
- Đề xuất UBND Huyện tuyển dụng bổ sung giáo viên chuẩn bị phục vụ giảng dạy chương trình phổ thông mới đảm bảo đủ tỷ lệ giáo viên/lớp.
- Báo cáo, đánh giá quá trình triển khai thực hiện CTGDPT theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
5. Giai đoạn 05: (Từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023)
- Tiếp tục triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 3, lớp 3.
- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.
- Báo cáo, đánh giá quá trình triển khai thực hiện CTGDPT.
6. Giai đoạn 06: (Từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023)
- Tiếp tục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới cho các lớp đã triển khai; triển khai áp dụng theo hình thức cuốn chiếu cho các lớp còn lại.
- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.
- Báo cáo, đánh giá quá trình triển khai thực hiện CTGDPT; quan tâm đến những khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu
- Chủ động chỉ đạo, triển khai, thực hiện chương trình tổng thể, các chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo các văn bản hướng dẫn của phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời.
- Tổng hợp, rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học; tham mưu đề xuất bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên đảm bảo thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo lộ trình thực hiện CTGDPT.
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong nhà trường, xã hội về mục đích, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT và các chính sách liên quan.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện CTGDPT; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện theo từng tháng, quý, năm để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường theo hướng trang bị kiến thức chuyên sâu; năng lực tư vấn nghề nghiệp, lựa chọn môn học.
- Báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện theo quy định.
2. Tổ chuyên môn
- Tổ chức thảo luận trong tổ chuyên môn và kết nối với các tổ chuyên môn trong nhà trường về CTGDPT mới. Tập trung trao đổi và tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện CTGDPT mới.
- Bồi dưỡng chuyên môn cho các thành viên trong tổ.
- Rà soát, đề xuất với BGH những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy CTGDPT mới.
- Phát huy vai trò của giáo viên cốt cán trong tổ chuyên môn để giúp nhau cùng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
          3. Đối với giáo viên
- Nghiên cứu kỹ CTGDPT mới, sách giáo khoa mới để nắm vững kiến thức kỹ năng môn học. Tích cực tự bồi dưỡng chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy CTGDPT mới.
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học; nắm vững phương pháp dạy học phân hóa, dạy học tích hợp.
- Có trách nhiệm tham mưu với BGH các giải pháp triển khai hiệu quả CTGDPT mới./.
 

Nơi nhận:
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên; (để t/h)
- Lưu: VT.

 

 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Thị Lan