13/06/21  Công khai  1
DƯ TOÁN THU  - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
 13/06/21  Công khai  2
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Tiểu học Quang Châu
 13/06/21  Công khai  1
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU  - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ 4 NĂM 2020
 13/06/21  Công khai  1
QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộcủa Trường Tiểu học Quang Châu  năm 2021
 13/06/21  Công khai  2
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố tình hình thực hiện quyết toán ngân sách quý 4 năm 2020 của Trường Tiểu học Quang Châu
 13/06/21  Công khai  2
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2021