CHỦ TỊCH: nGUYỄN THỊ NHUNG

PHÓ CHỦ TỊCH: NGUYỄN THỊ LIÊN

UỶ VIÊN:

1. NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

2, TRƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH

3. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO