Tổ 2 +3

Nguyễn Phương Thúy

 

 

Đoàn Thị Huệ

Tổ trưởng

 

Giap thị Thuỳ Linh

 

 

Lưu Thị Hiền

 

 

Trần Thị Thu Thảo

 

 

Nguyễn Thị Huệ

 

 

Ngô Thị Mỹ Hoa

 

 

Trần Thị Thu Huyền

 

 

Lưu Thị Trang

 

 

Bùi Phương Thảo

Tổ phó

 

Ngô Thị Lương

 

 

Lê Thị Hường

 

 

Tô Văn Hiệp

 

 

Ngọc Thị Yến

 

 

Phạm Thị Hiền

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

 

Nguyễn Thị Long