BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN

 

TRƯỜNG TH QUANG CHÂU

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SKKN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Quang Châu, ngày 25 tháng 5 năm 2021

­­

BIÊN BẢN

Thẩm định sáng kiến kinh nghiệm

 

I. THỜI GIAN: Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2021

II. ĐỊA ĐIỂM : Tại Văn phòng Trường Tiểu học Quang Châu.

III. THÀNH PHẦN: Hội đồng  thẩm định sáng kiến nhà trường gồm

1. Bà: Trần Thị Lan - Hiệu trưởng làm Chủ tịch HĐ;

2. Bà: Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch công đoàn làm Phó chủ tịch HĐ;

3. Bà : Lê kIm Ly - Thư ký;

4. Ông: Nguyễn Hải Trào - Phó hiệu trưởng - Thành viên;

5. Bà: Nguyễn Thị Bích Thảo - Phó Hiệu trưởng - Thành viên;

6. Bà : Bùi Phương Thảo - Tổ phó tổ 2,3 - Thành viên;

7. Bà: Hoàng Thị Tuyết Lan -Tổ trưởng tổ 1 - Thành viên;

IV. NỘI DUNG: Hội đồng thẩm định sáng kiến nhà trường tổ chức xét sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên năm học 2020-2021.

1. Hội đồng nghe Chủ tịch HĐ thẩm định đọc Quyết định thành lập HĐ thẩm định sáng kiến kinh nghiệm.

2. Hội đồng thẩm định nghe Chủ tịch HĐ thẩm định thông qua Hướng dẫn số 2183/HD-HĐSK ngày 25/8/2020 của Hội đồng sáng kiến huyện Việt Yên về việc viết, đánh giá và công nhận sáng kiến kinh nghiệm trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2020.

 3. Tiến hành thẩm định

-  Khi phân công các thành viên Hội đồng thẩm định sáng kiến đọc sáng kiến của cán bộ, giáo viên, các thành viên hội đồng  tiến hành đánh giá trên phiếu đánh giá sáng kiến kinh nghiệm.

- Hội đồng đã xem xét 03 sáng kiến kinh nghiệm đã đăng ký với Hội đồng thi đua cấp huyện năm học 2020- 2021: 03 sáng kiến kinh nghiệm đủ điều kiện thẩm định và xếp loại (không có sáng kiến nào vi phạm sao chép hoặc coppy các bài có sẵn)

Kết quả thẩm định sáng kiến năm học 2020- 2021như sau:

TT

Họ và tên

Tên SKKN

Điểm

Xếp loại

 

1

Vũ Thị Trang

Giải pháp giúp học sinh chủ động, sáng tạo trong các hoạt động của Hội đồng tự quản

 

90

 

A

2

Nguyễn Thị Hoà

 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 viết văn miêu tả trong phân môn tập làm văn

 

89

 

A

3

Trần Thị Thu Thảo

“Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 2”

87

A

        Thư ký thông qua kết quả thẩm định, 100% thành viên Hội đồng nhất trí kết quả chấm điểm và xếp lọai trên’

          Buổi họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút  ngày 22  tháng 5 năm 2021                                                                                                    

THƯ KÍ

 

 

 

 

Lê Kim Ly

CHỦ TỊCH HĐ

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Lan

 

 

Bài viết liên quan