PHIẾU NHẬN XÉT SÁNG KIẾN

PHIẾU NHẬN XÉT SÁNG KIẾN

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH QUANG CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Châu, ngày 25 tháng 5 năm 2021

 

PHIẾU

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT SÁNG KIẾN

 
 

 

- Họ và tên người đánh giá: Trần Thị Lan

- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Quang Châu

- Tên sáng kiến: Giải pháp giúp học sinh chủ động, sáng tạo trong các hoạt động của Hội đồng tự quản”.

- Do bà: Vũ Thị Trang - là tác giả sáng kiến

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

1. Ưu điểm

- Sáng kiến hoàn toàn mới, được áp dụng lần đầu tiên, không trùng với nội dung của giải pháp đã đăng ký sáng kiến trước đó.

-  Có khă năng áp dụng cao trong đơn vị.

- Hiệu quả cao trong đơn vị.

- Cấu trúc hợp lý, đúng thể thức văn bản

2. Hạn chế

-  Chưa có  khă năng áp dụng trong toàn ngành.

II. KẾT LUẬN

- Sáng kiến trình bày khoa học, lô gic, có tính sáng tạo và hiệu quả cao trong đơn vị.

- Sáng kiến:  Đạt

                                                    Quang Châu, ngày 25 tháng 5 năm 2021                                                 

                                                 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Thị Lan

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH QUANG CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Châu, ngày 25 tháng 5 năm 2021

 

PHIẾU

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT SÁNG KIẾN

 

- Họ và tên người đánh giá: Trần Thị Lan

- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Quang Châu

- Tên sáng kiến: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 viết văn miêu tả trong phân môn tập làm văn”.

- Do bà: Nguyễn Thị Hoà - là tác giả sáng kiến.

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

1. Ưu điểm

- Sáng kiến nêu được tính cấp thiết của lý do lựa chọn viết sáng kiến.

- Sáng kiến hoàn toàn mới, được áp dụng lần đầu tiên.

- Dễ phổ biến tuyên truyền ứng dụng.

- Có khă năng áp dụng ở quy mô đại trà.

- Hiệu quả cao trong đơn vị và toàn ngành

- Cấu trúc hợp lý, đúng thể thức văn bản

2. Hạn chế

Một số biện pháp chưa nêu bật được biện pháp cần thực hiện.

II. KẾT LUẬN

- Sáng kiến: Lý do nêu được tính cấp thiết, sáng kiến hoàn toàn mới, khả năng áp dụng và hiệu quả áp dụng sáng kiến trong phạm vị toàn ngành.

- Sáng kiến: Đạt

                                                     Quang Châu, ngày 25 tháng 5 năm 2021                                                 

                                                 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Thị Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH QUANG CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Châu, ngày 25 tháng 5 năm 2021

 

PHIẾU

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT SÁNG KIẾN

 

- Họ và tên người đánh giá: Trần Thị Lan

- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Quang Châu

    - Tên sáng kiến: “Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 2”.

- Do bà: Trần Thị Thu Thảo - là tác giả sáng kiến.

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

1. Ưu điểm

- Sáng kiến nêu được tính cấp thiết của lý do lựa chọn viết sáng kiến.

- Sáng kiến hoàn toàn mới, được áp dụng lần đầu tiên.

- Dễ phổ biến tuyên truyền ứng dụng.

- Có khă năng áp dụng ở quy mô đại trà.

- Hiệu quả cao trong đơn vị và toàn ngành

- Cấu trúc hợp lý, đúng thể thức văn bản

2. Hạn chế

Một số biện pháp chưa nêu bật được biện pháp cần thực hiện.

II. KẾT LUẬN

- Sáng kiến: Lý do nêu được tính cấp thiết, sáng kiến hoàn toàn mới, khả năng áp dụng và hiệu quả áp dụng sáng kiến trong phạm vị toàn ngành.

- Sáng kiến: Đạt

                                                     Quang Châu, ngày 25 tháng 5 năm 2021                                                 

                                                 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Thị Lan

 

 

Bài viết liên quan