QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 2020-2021

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG CUỐI NĂM

phßng GD & ®t viÖt yªn

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG CHÂU

 

Số:      /QĐ – THQC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Châu, ngày     tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập

 Năm học 2020 - 2021

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG CHÂU

 

Căn cứ thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường Tiểu học Quang Châu; 

Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng danh hiệu và khen thưởng đối với những em học sinh có thành tích trong năm học 2020-2021  (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Mức thưởng cho mỗi cá nhân  như sau:

1. Nhà trường (cấp trường): 865 em được khen, mỗi cá nhân là học sinh xuất sắc 1 giấy khen và 5 quyển vở trị giá 36.000 đồng/1 HS, tổng số vở thưởng cho HS xuất sắc là:

5 quyển x 535 HS = 2.675 quyển; số tiền thưởng cho HS xuất sắc là:  19.260.000 đ.

- Mỗi cá nhân là học sinh khen từng mặt 1 giấy khen và 3 quyển vở trị giá 23.000 đồng/1 HS, tổng số vở thưởng cho HS khen từng mặt là:

3 quyển x 330 HS = 990 quyển; số tiền thưởng cho HS khen từng mặt là 7.590.000 đ.

Số tiền thưởng trên trích từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Thưởng từ nguồn quỹ của PHHS cho tất cả các em đạt giải từ cấp huyện trở lên, số tiền thưởng trị giá 3.360.000 đ (có danh sách kèm theo).

Điều 3. BGH trường Tiểu học Quang Châu, các ông (bà) có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Phòng GD Việt Yên ( để báo cáo);

- UBND xã Quang Châu ( để báo cáo);

- Lưu VP.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Lan

 

 

Bài viết liên quan