TỜ TRÌNH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN NĂM 2021

TỜ TRÌNH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN NĂM 2021

 

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH QUANG CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    /TTr-THQC

Quang Châu, ngày  25  tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị đánh giá phạm vị ảnh hưởng và hiệu quả

áp dụng sáng kiến cấp cơ sở                                                                                                                                      năm học 2020-2021

 

Kính gửi:    

                    - Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Việt Yên;

                              - Hội đồng sáng kiến khoa học phòng GD&ĐT Việt Yên.

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, ngàỵ 02/3/2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến; Thông tư sổ 18/2013/TT-BKHCN, ngàỵ 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, ngày 02/3/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3262/QĐ-HĐSK ngày 10/5/2017 của Hội đồng sáng kiến huyện Việt Yên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến huyện Việt Yên;

Căn cứ Công văn số 882 /HD-HĐSK ngày 08/04/2020 của UBND; Hội đồng sáng kiến huyện Việt Yên về việc “Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến kinh nghiệm trên địa bàn huyện Việt Yên”;

Căn cứ Hướng dẫn số 2916/HD-HĐSK ngày 06/7/2020 của Hội động sáng kiến tỉnh về Quy trình xét, đánh giá, công nhận sáng kiến;

Căn cứ Hướng dẫn số 2183/HD-HĐSK ngày 25/8/2020 của Hội động sáng kiến huyện Việt Yên về việc hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2020;

Xét thành tích của các cá nhân, TrườngTiểu học Quang Châu đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện, Hội đồng sáng kiến huyện xem xét đánh giá phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiên câp huyện năm học 2020 - 2021 như sau:

Trường Tiểu học Quang Châu đề nghị Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm huyện Việt Yên chấm, công nhận, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến: “Giải pháp giúp học sinh chủ động, sáng tạo trong các hoạt động của Hội đồng tự quản: “Giải pháp giúp học sinh chủ động, sáng tạo trong các hoạt động của Hội đồng tự quản” do bà Vũ Thị Trang - giáo viên trường Tiểu học Quang Châu là tác giả sáng kiến./.

 

  Nơi nhận:

- Hội đồng chấm SK;

- Lưu: VT.

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH QUANG CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    /TTr-THQC

Quang Châu, ngày  25  tháng 5 năm 2021

     

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị đánh giá phạm vị ảnh hưởng và hiệu quả

áp dụng sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020-2021

 

Kính gửi:    

                    - Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Việt Yên;

                              - Hội đồng sáng kiến khoa học phòng GD&ĐT Việt Yên.

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, ngàỵ 02/3/2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến; Thông tư sổ 18/2013/TT-BKHCN, ngàỵ 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, ngày 02/3/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3262/QĐ-HĐSK ngày 10/5/2017 của Hội đồng sáng kiến huyện Việt Yên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến huyện Việt Yên;

Căn cứ Công văn số 882 /HD-HĐSK ngày 08/04/2020 của UBND; Hội đồng sáng kiến huyện Việt Yên về việc “Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến kinh nghiệm trên địa bàn huyện Việt Yên”;

Căn cứ Hướng dẫn số 2916/HD-HĐSK ngày 06/7/2020 của Hội động sáng kiến tỉnh về Quy trình xét, đánh giá, công nhận sáng kiến;

Căn cứ Hướng dẫn số 2183/HD-HĐSK ngày 25/8/2020 của Hội động sáng kiến huyện Việt Yên về việc hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2020;

Xét thành tích của các cá nhân, TrườngTiểu học Quang Châu đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện, Hội đồng sáng kiến huyện xem xét đánh giá phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiên câp huyện năm học 2020 - 2021 như sau:

Trường Tiểu học Quang Châu đề nghị Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm huyện Việt Yên chấm, công nhận, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến: “Giải pháp giúp học sinh chủ động, sáng tạo trong các hoạt động của Hội đồng tự quản: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 viết văn miêu tả trong phân môn tập làm văn” do bà Nguyễn Thị Hoà - giáo viên trường Tiểu học Quang Châu là tác giả sáng kiến./.

 

  Nơi nhận:

- Hội đồng chấm SK;

- Lưu: VT.

                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH QUANG CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    /TTr-THQC

Quang Châu, ngày  25  tháng 5 năm 2021

     

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị đánh giá phạm vị ảnh hưởng và hiệu quả

áp dụng sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020-2021

 

Kính gửi:    

                    - Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Việt Yên

                              - Hội đồng sáng kiến khoa học phòng GD&ĐT Việt Yên

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, ngàỵ 02/3/2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến; Thông tư sổ 18/2013/TT-BKHCN, ngàỵ 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, ngày 02/3/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3262/QĐ-HĐSK ngày 10/5/2017 của Hội đồng sáng kiến huyện Việt Yên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến huyện Việt Yên;

Căn cứ Công văn số 882 /HD-HĐSK ngày 08/04/2020 của UBND; Hội đồng sáng kiến huyện Việt Yên về việc “Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến kinh nghiệm trên địa bàn huyện Việt Yên”;

Căn cứ Hướng dẫn số 2916/HD-HĐSK ngày 06/7/2020 của Hội động sáng kiến tỉnh về Quy trình xét, đánh giá, công nhận sáng kiến;

Căn cứ Hướng dẫn số 2183/HD-HĐSK ngày 25/8/2020 của Hội động sáng kiến huyện Việt Yên về việc hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2020;

Xét thành tích của các cá nhân, TrườngTiểu học Quang Châu đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện, Hội đồng sáng kiến huyện xem xét đánh giá phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiên câp huyện năm học 2020 - 2021 như sau:

Trường Tiểu học Quang Châu đề nghị Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm huyện Việt Yên chấm, công nhận, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến: Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 2” do bà Trần Thị Thu Thảo - giáo viên trường Tiểu học Quang Châu là tác giả sáng kiến./.

  Nơi nhận:

- Hội đồng chấm SK;

- Lưu: VT.

                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bài viết liên quan