HS TRƯỜNG TH QUANG CHÂU TÍCH CỰC THAM GIA THI CÁC MÔN THỂ THAO