KẾ HOẠCH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM

QQQ

  PHßng GD&ĐT ViÖt Yªn          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH quang chÂU                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
  

 

          Số:     /KH-THQC                             Quang Châu, ngày     tháng 01 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh toàn trường ngày 17/01/2022

 
 

 

          Căn cứ tình hình dích bệnh diễn biến phức tạp trong nhà trường hiện nay;

          Trường tiểu học Quang Châu, xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh toàn trường như sau:

1. Số lớp, số học sinh và đội ngũ GV

Tổng số: 35 lớp, 1204 học sinh

Tổng số 51 đ/c cán bộ GV, nhân viên, có 22 đ/c giáo viên ở Bắc Ninh

Khu trung tâm: 24 lớp với 855 học sinh

Khu Quang Biểu có 11 lớp với 349 học sinh

2. Kế hoạch cụ thể như sau:

Ngày 16/01/2022, tổ chức lấy mẫu khu Quang biểu: 13h30’

Ngày 17/01/2022, tổ chức lấy mẫu khu Trung tâm: 7h30’

Phân công cụ thể như sau:

HS Khu Quang Biểu:

13h30 tại trường học khu QB: Toàn bộ CBGV nhân viên toàn trường có mặt tại khu QB để lấy mẫu, nhập liệu và tập huấn cho GV toàn trường lấy mẫu cho HS.

Khối 1: đ/c Nhung - tổ trưởng chỉ đạo lấy mẫu, nhập liệu và tập huấn cho toàn bộ GV khối 1 biết cách lấy mẫu (Gồm 7 đ/c GVCN khối 1, đ/c Long MT)

Khối 2: đ/c Phương Hoa - tổ trưởng chỉ đạo lấy mẫu, nhập liệu và tập huấn cho toàn bộ GV khối 2 biết cách lấy mẫu (Gồm 7 đ/c GVCN khối 2: đ/c Nguyệt)

Khối 3: đ/c Hương Ngoại ngữ - tổ trưởng chỉ đạo lấy mẫu, nhập liệu và tập huấn cho toàn bộ GV khối 3 biết cách lấy mẫu (Gồm 7 đ/c GVCN khối 3, Đ/c Loan)

Khối 4: đ/c Quyên - tổ trưởng chỉ đạo lấy mẫu, nhập liệu và tập huấn cho toàn bộ GV khối 4 biết cách lấy mẫu (Gồm 8 đ/c GVCN khối 4, Đ/c Liên)

Khối 5: đ/c Phúc - tổ trưởng chỉ đạo lấy mẫu, nhập liệu và tập huấn cho toàn bộ GV khối 5 biết cách lấy mẫu (Gồm 6 đ/c GVCN khối 5, đ/c Mai)

Chuẩn bị:

Kê 5 bàn ở 5 vị trí khác nhau,  xếp ghế ngồi đủ cho HS ngồi ở mỗi khu vực

GV mang máy tính xách tay đi nhập liệu và dây điện.

Các đ/c tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

Đ/c Nhung, Vân Anh, Vũ Trang lấy Vật tư tại trạm yte lức 13h30

HS Khu Trung tâm

Thời gian xét nghiệm: Sáng thứ 2 ngày 17/01/2022

Địa điểm tại nhà văn hoá các thôn: 7 thôn: Đông Tiến, Chu xá, ta tầng, Núi Hiểu, ĐN1; ĐN2, Nam Ngạn.

Các đ/c nhóm trưởng nhận phiếu từ đ/c Nhung

NAM NGẠN: 170

ĐÔNG TIẾN: 130

ĐN 1: 186 HS

CHU XÁ: 22;  ĐN2: 74 HS

TAM TẦNG:144

NÚI HIỂU: 92

Hương TA (TT)

Hoa T.A (TT)

Nhung (TT)

Long MT (TT)

Phúc (TT)

Quyên (TT)

Vũ Trang

Mai T.A (TP)

H. Lan

Nguyễn Lương

Ánh Linh (TP)

Huế (TP)

Đỗ Thảo

Viết Linh

TrầnThảo

Liên (TP)

 Hạnh

Huyền

Nguyệt (TT)

Lưu Trang

Tiến

 Ánh

Vân Anh

H.Hương

 Hiệp

 Ngọc Anh

 Nguyễn Anh

Đoàn Huệ

 Đình Long

Ngô Lương

 Nguyễn Huệ

 Hòa

 Mỹ Hoa

 

 Nga

 

Tú Anh

 

Loan (TP)

 

 

 

 

 

Giáp Linh

 

 

 

 

 

Cúc

 

 

 

Thiếu: 1 người

Thiếu: 2 người

 

Thiếu: 3 người

Thiếu: 2 người

Thiếu: 3 người

Số liệu trên thiếu 37 HS GV đang tổng hợp và báo cáo lại

2. Tổ chức, thực hiện

Nhà trường: Chuẩn bị nguồn nhân lực để lấy mẫu cho HS, máy tính xách tay, ổ cắm để nhập liệu.

GVCN cử ban đại diện PHHS của lớp thôn nào ra thôn đó để hỗ trợ các thày cô nhập liệu.

GVCN thông báo: Đạo Ngạn 2, Chu Xã lấy tại địa điểm Đạo Ngạn 2.

Thôn Nam Ngạn lấy mẫu tại Trường Tiểu học.

GV có HS F1 nhắc HS đi lấy mẫu cuối cùng vào thời điểm cuối buổi sáng.

Các thôn: Chuẩn bị địa điểm, mạng Wifi, cung cấp mật khẩu Wifi cho nhóm nhập liệu. Mỗi thôn chuẩn bị 4 bộ bàn ghế để ngồi ngồi nhập liệu và phân tích mẫu; ghế để học sinh ngồi để xét nghiệm: 25 chiếc ghế; Cử cán bộ thông tin trực để gọi loa cho học sinh ra theo khối; chuẩn bị nước sát khuẩn tay…Loa cầm tay để điều hành tại chỗ.; Gọi loa cho học sinh từ chiều tối hôm nay và sáng ngày mai.

UBND, tram yte chuẩn bị vật lực: Kist test, đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang, kính chắn giọt bắn cho toàn bộ giáo giên tham gia lấy mẫu, bố trí thêm cán bộ yte đê hỗ trợ nhóm Chu Xá, ĐN2 vì không có GV xét nghiệm.

Trạm yết cử cán bộ yte đến các thôn để giải mẫu gộp khi có mẫu gộp dương tính.

Bố trí nguồn lực thêm cho các nhóm, mỗi nhóm cần ít nhất 8 người xét nghiệm: 2 ngời lấy mẫu (1 người chính, 1 người phụ); 2 người nhập liệu: (1 người đọc, 1 người nhập); 2 người nhỏ giọt và đọc kết quả; 2 người viết danh sách để lấy mẫu theo nhóm 5 người/1 mẫu (danh sách không thể viết trước vì có em ra trước, em ra sau, có mặt HS nào thì viết danh sách lấy mẫu học sinh đó), giáo viên sẽ đối chiếu và đánh dấu những học sinh đã lấy trong DS học sinh theo thôn.

                                                                                    HIỆU TR­ëng

Nơi nhận:

  - UBND xã (để báo cáo);

  - Các đoàn thể (phối hợp);

  - Ban đại diện CMHS, Khuyến học (phối hợp);

- Lưu VT.