QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH QUANG CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /QĐ-THQC

Quang Châu, ngày     tháng     năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG CHÂU

 

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT  về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 Trường Tiểu học Quang Châu

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Quang Châu năm học 2020-2021 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Phó Hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Tiểu học Quang Châu và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  

- Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT;

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Thị Lan

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH QUANG CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Quang Châu

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-THQC ngày     /    /2020

của Trường Tiểu học Quang Châu)

TT

Tên sách

Bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

Cánh diều

Nguyễn Thị Minh Thuyết(Tổng chủ biên kiêm chủ biên)-Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Hữu Tỉnh

NXBĐHSP TPHCM

2

Toán 1

Cùng học và phát triển năng lực

Đinh Thế Lục(Tổng chủ biên)Nguyễn PhươngAnh,Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Bích Thuận

NXBGDVN

3

Đạo đức 1

Cánh diều

Lưu Thu Thủy(Tổng chủ biên kiêm chủ biên)Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh

NXBĐHSP TPHCM

4

TN&XH 1

Cùng học để phát triển năng lực

Nguyễn Hữu Đĩnh(Tổng chủ biên)Phan Thanh Hà(Chủ biên)Nguyễn Thị Thu Hàng, Nguyễn Hồng Liên

NXBGDVN

5

GD thể chất 1

Cánh diều

Đặng Ngọc Quang(ToongrChur biên kiêm chủ biên)Nguyễn Công Trường

NXB ĐHSP

6

Âm nhạc 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Đỗ Thị Minh Chính(Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân

NXBGDVN

7

Mỹ thuật 1

Cánh diều

Phạm Văn Tuyến(Tổng chủ biên)Nguyễn Thị Đông (Chủ biên)Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang

NXB ĐHSP

8

HĐTN 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Sỹ Tụng(Tổng chủ biên)Nguyễn Thanh Bình(Chủ biên)Vũ Thị Lanh Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu

NXBGDVN

9

Tiếng Anh 1

Tiếng anh 1

Hoàng Văn Vân(Tổng chủ biên)Nguyễn Quốc Tuấn(Chủ biên)Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương Quỳnh Trang

NXBGDvà Macmillan

(Danh mục này gồm 09 sách giáo khao lớp 1)

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Bài viết liên quan